• ბუღალტრული აღრიცხვა სტაჟირებით!
 • თეორული კურსის და სტაჟირების გავლის შემდეგ სრულყოფილად დაეუფლებით ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებს და შეძლებთ დამოუკიდებლად აწარმოოთ ნებისმიერი ორგანიზაციული ფორმის საბუღალტრო საქმე.

  კომპიუტერული საბუღალტო პროგრამების შესწავლა ხდება ლიცენზირებულ პროგრამებში (Oris /Info/Superfin).

  სასწავლო კურსი მოიცავს:
  ** ანგარიშთაგეგმა, მუდმივი და დროებითი ანგარიშები;
  ** ლიკვიდური აქტივების აღრიცხვა:
  ** ფულადი საშუალებების აღრიცხვა;
  ** დებიტორული დავალიანების აღრიცხვა, რეზერვი საეჭვო ვალზე, უიმედო ვალები;
  ** მარაგების აღრიცხვა-კლასიფიკაცია, შესყიდვა, უკან დაბრუნება, წარმოება, ჩამოწერა, ინვენტარიზაცია;
  ** მარაგების თვითღირებულების კალკულაცია ადგილობრივი შესყიდვის და იმპორტის დროს;
  ** მარაგების აღრიცხვა წარმოებაში; ნედლეული და მასალები, დაუმთავრებელი წარმოება
  ** მარაგების აღრიცხვა მშენებლობაში - დაუმთავრებელი მშენებლობა
  ** წინასწარ გაწეული ხარჯების და გადავადებული შემოსავალის აღრიცხვა.
  ** ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
  ** ცვეთა და ამორტიზაცია;
  ** ცვეთის განსაზღვრის მეთოდები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით;
  ** ცვეთის განსაზღვრის მეთოდები საგადასახადო კოდექსის მიხედვით;
  ** არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა;
  ** ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა.
  ** კრედიტორული დავალიანებები;
  ** მოკლევადიანი სესხები;
  ** საბიუჯეტო ვალდებულებები - მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, იმპორტის გადასახადი, დღგ, აქციზი, ქონების გადასახადი;
  ** მოგების და საშემოსავლო გადასახადები არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში;
  ** არარეზიდენტის უკუდაბეგვრის დღგ, ორმაგი დაბეგვრის შესახებ ხელშეკრულება N 633;
  ** ინვესტიციები, სესხები, ლიზინგი, ობლიგაცია და სხვა
  ** საწესდებო კაპიტალი;
  ** პერიოდის მოგება-ზარალი;
  ** გაუნაწილებელი მოგება.

  Oris/Info/Superfin კომპიუტერული პროგრამა:
  ** ახალი ორგანიზაციის შექმნა, საწყისი ან უკვე არსებული ბაზის საფუძველზე;
  ** ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთების განთავსება, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდის დარეგულირება;
  ** ბანკების, ორგანიზაციების, თანამშრომლების დამატება;
  ** ბანკის ამონაწერის იმპორტი, ინტეგრაცია ბანკთან;
  ** მარაგების აღრიცხვა;
  ** წარმოება;
  ** ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, ცვეთის დარიცხვა;
  ** ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება;
  ** პროგრამის RS.ge-ზე ინტეგრაცია, ზედნადებების, ანგარიშფაქტურების გაგზავნა-მიღება.

  სტაჟირება:
  ** ორგანიზაციების პირველადი დოკუმენტების გაცნობას და დამუშავებას
  ** კომპიუტერულ პროგრამაში რეალური საბუთების შეყვანა, დამუშავება
  ** www.rs.ge-სთან მუშაობა, ელექტრონული ზედნადებების, ანგარიშფაქტურების მომზადება გაგზავნა, დეკლარაციების მომზადება
  ** ინტერნეტბანკინგით სარგებლობა, გადარიცხვები
  ** ფინანსური ანგარიშგება - ბალანსის, მოგება ზარალის, Cash Flow-ს მომზადება.

  კურსის ხანგრძლივობა: სამი თვე, კვირაში 2-ჯერ.
  ღირებულება თვეში:
  ** ჯგუფში: 150 ლარი (ჯგუფში 2-5 კაცი)
  ** ინდივიდუალურად: 220 ლარი
  ** უფასო სტაჟირება: ერთი თვე, კვირაში 2-ჯერ.
  ღირებულებაში ასევე შედის სასწავლო მასალები:
  ** კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი
  ** ასევე გაიცემა რეკომენდაცია წარმატებულ მსმენელებზე.