• ბუღალტრული აღრიცხვა სტაჟრებით
 • კურსი განკუთვნილია დამწყები ბუღალტრებისთვის, ფინანსური სპეციალობის სტუდენტებისთვის და სხვა ნებისმიერი პროფესიის მსმენელთათვის, რომიც დაინტერესებულ რიან ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლით. კომპიუტერული საბუღალტო პროგრამების შესწავლა ხდება ლიცენზირებულ პროგრამებში (Oris /Info/Superfin) .

  კურსის დასრულების შემდეგ ასევე გაქვთ შესაძლებლობა გაიაროთ ერთთვიანი პრაქტიკა

  თეორული კურსის და სტაჟირების  გავლის შემდეგ სრულყოფილად დაუფლებით  ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებს და შეძლებთ დამოუკიდებლად აწარმოოთ ნებისმიერი ორგანიზაციული ფორმის საბუღალტრო საქმე.

   

  სასწავლო კურსი  მოიცავს:

  ანგარიშთაგეგმა,  მუდმივი და დროებითი ანგარიშები;

  ლიკვიდური აქტივების აღრიცხვა:

  ფულადი საშუალებების აღრიცხვა;

  დებიტორული დავალიანების  აღრიცხვა, რეზერვი საეჭვო ვალზე, უიმედო ვალები;

  მარაგების აღრიცხვა- კლასიფიკაცია, შესყიდვა , უკან დაბრუნება, წარმოება,  ჩამოწერა, ინვენტარიზაცია;

  მარაგების  თვითღირებულების კალკულაცია  ადგილობრივი შესყიდვის  და იმპორტის დროს;

  მარაგების აღრიცხვა წარმოებაში;  ნედლეული და მასალები ,დაუმთავრებელი წარმოება

  მარაგების აღრიცხვა მშენებლობაში - დაუმთავრებელი მშენებლობა

  წინასწარ გაწეული ხარჯების და გადავადებული შემოსავალის აღრიცხვა.

  ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;

  ცვეთა და ამორტიზაცია;

  ცვეთის განსაზღვრის მეთოდები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით;

  ცვეთის განსაზღვრის მეთოდები საგადასახადო კოდექსის მიხედვით;

  არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა;

  ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა.

  კრედიტორული დავალიანებები;

  მოკლევადიანი სესხები;

  საბიუჯეტო ვალდებულებები -მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, იმპორტის გადასახადი, დღგ, აქციზი, ქონების გადასახადი;

  მოგების და საშემოსავლო გადასახადები არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში;

  არარეზიდენტის უკუდაბეგვრის დღგ, ორმაგი დაბეგვრის შესახებ ხელშეკრულება N 633;

  ინვესტიციები, სესხები, ლიზინგი, ობლიგაცია და სხვ

  საწესდებო კაპიტალი;

  პერიოდის მოგება ზარალი;

  გაუნაწილებელი მოგება.

   

  Oris /Info/Superfin კომპიუტერული პროგრამა

  ახალი ორგანიზაციის შექმნა , საწყისი ან უკვე არსებული ბაზის საფუძველზე;

  ანგარიშთაგეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთების განთავსება, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდის დარეგულირება;

  ბანკების , ორგანიზაციების, თანამშრომლების დამატება;

  ბანკის ამონაწერის იმპორტი, ინტეგრაცია ბანკთან;

  მარაგების აღრიცხვა;

  წარმოება;

  ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, ცვეთის დარიცხვა;

  ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება;

  პროგრამის RS.ge-ზე ინტეგრაცია, ზედნადებების, ანგარიშფაქტურების გაგზავნა-მიღება.

   

  სტაჟირება

  -  ორგანიზაციების პირველადი დოკუმენტების გაცნობას და დამუშავებას
  - კომპიუტერული პროგრამაში  რეალური საბუთების შეყვანა, დამუშავება
  - www.rs.ge-სთან მუშაობა,  ელექტრონული ზედნადებების, ანგარიშფაქტურების მომზადება გაგზავნა, დეკლარაციების მომზადება
  - ინტერნეტბანკინგით სარგებლობა, გადარიცხვები
  - ფინანსური ანგარიშგება - ბალანსის, მოგება ზარალის, Cash Flow-ს მომზადება.

 • კურსის ხანგრძლოვობა: სამი თვე
  ღირებულება თვეში: 150 ლარი (ჯგუფში 3-5 კაცი)
  ინდივიდუალურად თვეში:250 ლარი

  გაკვეთილები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში
  მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით
  კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი
  ასევე გაიცემა რეკომენდაცია წარმატებულ მსმენელებზე