• კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
 •  sworad warmarTul komunikacias udidesi mniSvneloba aqvs rogorc saqmian, aseve pirad urTierTobebSi.  warmatebuli urTierTobebs  umetesad swored efeqturi komunikacia ganapirobebs. xolo arasworad warmarTul komunikacias xSirad konfliqtamde mivyavarT. 

  konfliqti yoveldRiuri cxovrebis ganuyofeli nawilia, romlis  Segedebi SeiZleba iyos rogorc damangreveli,  aseve  produqtiuli. konfliqtis uaryofiTi rezultatis Tavidan asacileblad aucilebelia SevZloT maTi regulacia da emociebis kontroli.

  emociebis kontrolis unari adamianis ganviTarebis mniSvnelovani aspeqtia. emociebis  regulacia gulisxmobs im strategiebs, romlebsac adamianebi iyeneben emociuri gancdebis intensivobis adekvatur donemde dasaregulireblad.

   kursis mizania:  efeqturi komunikaciisa da konfliqturi situaciebis konstruqciuli gziT gadawyvetisaTvis saWiro unar-Cvevebis ganviTareba,  emociebis regulireba/marTva.

  swavlis Sedegebi: 

  trening kursis gavlis Sedegad msmeneli SeZlebs:

  efeqturi komunikaciis warmarTvas,  rogorc konfliqtur, situaciaSi, aseve saqmian da pirad  urTierTobebSi;daeufleba sxvadasxvagvar teqnikas da ZiriTad midgomebs konfliqtebis mogvarebis sakiTxSi; 

  SeZenili codnisa da unar-Cvevebis saSualebiT SeZlebs konfliqtebis regulacias da maT produqtiulad gardaqmnas;

  SeZlebs im strategiebis gamoyenebas, romlebsac adamianebi iyeneben emociuri gancdebis intensivobis adekvatur donemde dasaregulireblad.

  sxvisi qcevis araswori interpretaciis Tavidan acilebas;

  maprovocirebeli  situaciis etapebad    dayofas da am etapebis Sesabamisi damamSvidebeli winadadebebis gamoyenebiT uaryofiTi emociis Tavidan acilebas;

  treningis programa:

   - efeqturi komunikaciis modeli

  - komunikaciis barierebi

  - ,,Tqven" da ,,me" Setyobinebebi

  - konstruqciuli ukukavSiris unar-Cvevebis daxvewa

  - efeqturi mosmena

  - araverbaluri komunikaci

  - konfliqtis arsi      

  - konfliqtis wyaroebi da tipebi

  - konfliqtis eskalacia-deeskalacia

  - konfliqtis konstruqciulad gadawyvetis gzebi

  - konfliqtis alternatiuli gadawyvetis ZiriTadi principebi

  - konfliqtis marTvis strategiebi

  - emocia, goneba da maTi urTierTmimarTeba

  - emociuri gauwonasworebloba da misi prevencia

   

  - emociuri agresiis marTvis teqnika - damamSvidebeli winadadebebi

   

  - brazis somaturi komponenti - fizikuri agzneba

   

  - brazis gamoxatva asertulad

   

  - sxvisi qcevis araswori interpretaciis Tavidan acileba

   

  ტრენინს უძღვება სერთიფიცირებული ტრენერი, მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე, ფსიქოლოგი ნინო ბექაური

   

 • კურსის ხანგრძლივობა: ერთი თვე (კვირაში 2-ჯერ)
  ტრენინგის ხანგრძლივობა 1,5 საათი
  მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით
  ღირებულება: 180 ლარი

  კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი