• მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვნად დაიხვეწა და გამრავალფეროვნდა კლიენტისათვის კომერციული ინფორმაციის მიწოდების საშუალებები. სულ უფრო რთული ხდება წარმატების მიღწევა კომუნიკაციების ისეთი ტრადიციული ინსტრუმენტების გამოყენებით, როგორიც არის რეკლამა, ჵღ, გაყიდვების სტიმულირება. მარკეტინგში მკვიდრდება თანამედროვე ტერმინები _ მერჩანდაიზინგი, ნეირომარკეტინგი, ინტერაქტიური მარკეტინგი, სულ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პირად გაყიდვებს. კურსი მოწოდებულია მსმენელს მიაწოდოს ჵრომოტიონ-ის გარშემო არსებული უახლესი ინფორმაცია. ყურადღება გამახვილდება სხვადასხვა სახის სარეკლამო მიმართვის შექმნის, PR და Promo აქციების ჩატარების, პირადი გაყიდვების ორგანიზების, მომხმარებლის ფსიქოლოგიაზე ზემოქმედების, სავაჭრო ფართის გაფორმების, ძირითად საკითხებზე. კურსი განკუთვნილია როგორც მარკეტინგული და სარეკლამო სააგენტოების, ასევე ნებისმიერი კომპანიის მარკეტინგული სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელებისა და თანამშრომლებისათვის, აგრეთვე ყველასათვის, ვისაც სურს დამოუკიდებლად აწარმოოს ბიზნესი.

   

  ტრენინგის პროგრამა:

   

  • komunikaciis arsi da roli marketingSi
  • integrirebuli marketinguli komunikaciebis dagegmva
  • pirdapiri marketingi
  • piradi gayidvebi.
  • interaqtiuri marketingi
  • stimulirebis saSualebebi
  • reklama
  • beWduri reklama
  • gare reklama
  • satelevizio da radio reklama
  • kavSirebi sazogadoebasTan (PR)
  • brendingi
  • SefuTva
  • sensoruli anu neiromarketingi


   
   

   

 • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 თვე (კვირში 2 ლექცია)
  ტრენინგის ღირებულება: 250 ლარი

  მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით
  კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი