• თურქული ენის კურსები
 • ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი გთავაზობთ თურქული ენის შესწავლას დროის უმოკლეს მონაკვეთში.

  პრაქტიკული თურქული ენის კურსი მოიცავს სამ საფეხურს/დონეს-საბაზო I, II, საშუალო I, II და უმაღლესი I. თვითოეული დონე მოიცავს სამ თვეს და გულისხმობს გრამატიკულ, ლექსიკურ მასალას, სამეტყველო უნარ-ჩვევების (მოსმენა, კითხვა, ლაპარაკი,  წერა) განვითარებას. გარკვეული მასალის დასრულების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება. მეცადინეობისას გამოყენებული იქნება თანამედროვე ლიტერატურა, თეორიული, პრაქტიკული, ვიდეო, აუდიო მასალები, ტესტები და სხვადასხვა სავარჯიშოები.

  განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კომუნიკაციისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენას, რაც ხელს შეუწყობს თურქულ  ენაზე თავისუფლად მეტყველების უნარის გამომუშავებას

 • გაკვეთილის ხანგრძლოვობა: 1-1,5 საათი
  სწავლის ღირებულება კვირაში 2-ჯერ თვეში: 70 ლარი
  სწავლის ღირებულება კვირაში 3-ჯერ თვეში: 90 ლარი

  გაკვეთილები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში
  კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი