• ბუღალტრული მომსახურება
 • ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება აუცილებელია ნებისმიერი ბიზნეს ერთეულისთვის, რადგან იგი ასახავს საწარმოს სამეურნეო საქმიანობას და ქმნის საინფორმაციო სისტემას, რომელიც საშუალებას იძლევა, ფულადსაზომში განისაზღვროს საწარმოს აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი, შემოსავლები და ხარჯები, რის საფუძველზეც ხდება მიმდინარე და წლიური ფინანსური ანგარიშგების შედგენა და გადასახადების სწორი ადმინისტრირება.   

  გთავაზობთ ბუღალტრულ და საკონსულტაციო მომსახურებფართო სპექტრს

  · პირველადი დოკუმენტების აღრიცხვა კომპიუტერულ sაბუღალტრო პროგრამაში (Oris, OrisManager, Info, Superfin, 1c);

  · საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში

  · ფინანსური ანგარიშგების მომზადება (მოგება-ზარალი, ბალანსი, cash flow);

  · კონსულტაცია პირველადი საბუთების მომზადება-მოწესრიგებასთან და სხვა მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით.

  · კონსულტაციებს ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაბეგვრის შესახებ, ფასს-ის, ბასს-ისა და კანონმდებლობით განსაზღვრულ საკითხებზე.